Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

2 nieruchomości, Świdnik Duży gm. Wólka

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-07-28 godz. 14:20
Przedmiot sprzedaży: 2 nieruchomości, Świdnik Duży gm. Wólka
Cena wywoławcza: 10 533,33
Opis:

Sygn. akt Km 1005/18

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2020-07-28 o godz. 14:20 w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: Smok Dariusza położonej w miejscowości:

Świdnik Duży gm. Wólka

 

w postaci:

1. działka gruntu o nr ew. 268, o pow. 0,75ha, stanowiąca las (symbol ZL). Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00071447/1.

 

Suma oszacowania: 54 600,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj.

36 400,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 5 460,00 zł.

 

2. działka gruntu o nr ew. 644, o pow. 0,23ha, stanowiąca las (symbol ZL). Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00071447/1.

 

Suma oszacowania: 15 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj.

10 533,33 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1 580,00 zł.

 

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na podane w nagłówku konto kancelarii komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmię można uiścić w gotówce w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu (w charakterze licytanta) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art.977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 2017.06.14). Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń: kancelarii komornika, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Urzędu Gminy Wólka oraz na stronie: www.licytacje.komornik.pl.

 

K O M O R N I K

mgr Wojciech Piłat