Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Udział we współwłasności nieruchomości, Piotrowice gm. Strzyżewice

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-11-05 godz. 14:20
Przedmiot sprzedaży: Udział we współwłasności nieruchomości, Piotrowice gm. Strzyżewice
Cena wywoławcza: 23 860,00
Opis:

KMP 36/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2019-11-05 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie zs w Świdniku mającego siedzibę pod adresem: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w sali nr XIV, odbędzie się druga licytacja udziału we współwłasności nieruchomości położonej pod adresem:

 Piotrowice gm. Strzyżewice

(w 1/2 części), dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs w Świdniku prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1S/00007311/9.

 

Działka ewidencyjna nr 1094/1 o pow. 0,3000 ha, niezabudowana, o kształcie prostokąta (o dł. ok. 110m, szer. ok 27m), płaska, położona bezpośrednio przy drodze asfaltowej. W całości klasa użytku RIVa, tj. gleby orne średnie. Nieruchomość użytkowana rolniczo. Działka nie wyposażona w instalacje. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz niezabudowane tereny rolne. Dojazd do nieruchomości asfaltową drogą gminną. Działka bez przyłączy. Nad działką przebieg linia energetyczna (słupów brak).

Suma oszacowania wynosi 35 790,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi:

23 860,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 3 579,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.

 

Do nabycia nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11-04-2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2017.2196 t.j. z dnia 2017.11.28) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14-04-2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2016.585 z dnia 2016.04.27).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48102031760000540201526318  najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rekojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 81 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul.Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego "Tatary").